holyland.ccreadbible.org

照片集錦-橄欖山

照片集錦

橄欖山

伯達尼-拉匝祿復活堂

伯達尼-耶穌受洗地

貝特法革-聖枝堂

主哭耶京堂

革責瑪尼-革責瑪尼莊園

革責瑪尼-萬國教堂

革責瑪尼-革責瑪尼窟

革責瑪尼-聖母陵墓

天主經堂

耶穌升天堂

先知墓

猶太墓園